سارا کامجو

سارا کامجو

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

درمانگر مناسب و ویژگی‌های مهمی که باید آن‌ها را در نظر بگیرید

برای افرادی که قصد مراجعه به درمانگر را دارند مهم است بدانند ویژگی‌های مهم یک درمانگر مناسب چه مواردی است تا آگاهانه درمانگرشان را انتخاب کنند. حتی برای کسانی که در حال مشاوره گرفتن هستند نیز دانستن اینکه آیا درمانگرشان ویژگی‌های ضروری و اساسی را داراست می‌تواند در تصمیمشان جهت ادامه‌ی درمان با درمانگر فعلی… ادامه‌ی نوشته