سارا کامجو

سارا کامجو

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

تحریف‌های شناختی و مواجهه با آن‌ها – بخش اول

تحریف‌های شناختی (Cognitive Distortions) در واقع الگوی تفکر اغراق‌شده و غیرمنطقی هستند که به دلیل ساده‌سازی روند تفکر، ذهن ما به سمت آن تمایل دارد. همین گرایش اولیه سبب شده است این شیوه‌ی تفکر بسیار پرتکرار و اصطلاحا اتوماتیک باشد. به عبارت دیگر، خیلی راحت و به صورت خود به خود به ذهن بیایחנות צילום… ادامه‌ی نوشته